تصاویر تعدادی از پروژه های اجرا شده سینا چوب گهراز در سال ۱۳۹۵